Warunki ogólne umowy o udział w konferencji EVOLVE! Summit

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe spółki Engage Advisory s.r.o. z siedzibą pod adresem Jakubské náměstí 580/4, Brno, kod pocztowy 602 00; numer rejestracyjny spółki: 05433762; numer VAT: CZ05433762; wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brnie, dział C, katalog 95319 (zwanej dalej „Organizatorem”), reguluje wzajemne warunki, zgodnie z postanowieniami ustępu 1751 par. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, wynikające z umowy o udział w konferencji EVOLVE! Summit organizowanej w terminie 23. – 24. 6. 2020 we Wrocławiu (niniejsza umowa będzie dalej zwana „umową o udział w konferencji”, a konferencja EVOLVE! Summit organizowana w terminie 23. – 24. 6. 2020 r. we Wrocławiu będzie dalej zwana „konferencją”), zgodnie z postanowieniami ust. 1746 par. 2 Kodeksu Cywilnego (zwane dalej „warunkami handlowymi”), między Organizatorem a Uczestnikami konferencji (zwanymi dalej „Uczestnikiem”). Warunki handlowe regulują podstawowe stosunki prawne między Organizatorem a Uczestnikiem, a wszelkie odstępstwa od warunków handlowych podlegają odrębnej umowie.

  II. WNIOSKI I ZAKRES UMOWY O UDZIAŁ W KONFERENCJI
 1. Organizator składa ofertę, za pośrednictwem swojej strony internetowej lub innych środków komunikacji elektronicznej, na złożenie wniosku o zawarcie umowy o udział w konferencji; postanowienia ust. 1732 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. Korzystając z formularza zamówienia na stronie www.evolvesummit.pl, Uczestnicy składają propozycję zawarcia umowy o udział w konferencji.
 2. Propozycja zawarcia umowy o udział w konferencji złożona przez Uczestnika musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz pełny adres Uczestnika (lub nazwiska osób wyznaczonych przez Uczestnika, które wezmą udział w konferencji), adres e-mail oraz potwierdzenie warunków handlowych. Doręczenie propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji i potwierdzenie propozycji przez Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w nagłówku propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji, stanowi zawarcie umowy o udział w konferencji. W przypadku braku danych, oferta Uczestnika nie stanowi propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji, a jedynie zapytanie ofertowe Organizatora; w przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy ust. 1731 i następne Kodeksu Cywilnego. 
 3. Opłata za uczestnictwo może być uiszczona online kartą kredytową lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora zgodnie z dokumentem podatkowym wystawionym przez Organizatora. W przypadku przelewu bankowego cena zakupu jest płatna w terminie 15 dni od daty wystawienia dokumentu podatkowego. Strony umowy ustaliły warunek rozwiązujący, zgodnie z którym nieuiszczenie opłaty za uczestnictwo w uzgodnionym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy o uczestnictwo w konferencji.

Do dnia 21. 2. 2020 cena biletu dwudniowego wynosi 1670 PLN bez podatku VAT, tj. 2054 PLN z podatkiem VAT.

W terminie 22. 2. – 30. 4. 2020 cena biletu dwudniowego wynosi 1980 PLN bez podatku VAT, tj. 2435 PLN z podatkiem VAT.

Bilety można nabyć ze zniżką grupową. W celu skorzystania ze zniżki należy nabyć kilka biletów w ramach jednego zamówienia.
Przy zakupie 2 biletów obowiązuje zniżka 5%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1881 PLN bez VAT (2314 PLN z VAT).
Przy zakupie 3 biletów obowiązuje zniżka 10%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1782 PLN bez VAT (2192 PLN z VAT).
Przy zakupie 4 biletów obowiązuje zniżka 15%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1683 PLN bez VAT (2070 PLN z VAT).
Przy zakupie 5 lub więcej biletów obowiązuje zniżka 20%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1584 PLN bez VAT (1948 PLN z VAT).

Od dnia 1. 5. 2020 cena biletu dwudniowego wynosi 2110 PLN bez podatku VAT, tj. 2595 PLN z podatkiem VAT.

Bilety można nabyć ze zniżką grupową. W celu skorzystania ze zniżki należy nabyć kilka biletów w ramach jednego zamówienia.
Przy zakupie 2 biletów obowiązuje zniżka 5%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 2005 PLN bez VAT (2466 PLN z VAT).
Przy zakupie 3 biletów obowiązuje zniżka 10%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1899 PLN bez VAT (2336 PLN z VAT).
Przy zakupie 4 biletów obowiązuje zniżka 15%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1794 PLN bez VAT (2207 PLN z VAT).
Przy zakupie 5 biletów obowiązuje zniżka 20%, to znaczy, że cena pojedynczego biletu wyniesie 1688 PLN bez VAT (2076 PLN z VAT).
 1. Po dokonaniu zapłaty, opłata za uczestnictwo jest zwracana jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny nieobecności, na podstawie uzasadnionego wniosku uczestnika złożonego do dnia 1. 5. 2020. Po tym terminie można zmienić jedynie osobę biorącą udział. Dane osoby biorącej udział w imieniu Uczestnika można zmienić tylko raz. Wniosek o zmianę Uczestnika należy złożyć do dnia 15. 6. 2020, wszelkie wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Organizator rozpatrzy wniosek Uczestnika bez zbędnej zwłoki.
 2. Prawo do uczestnictwa w konferencji oraz wszelkiego rodzaju przepustki są niezbywalne; mogą być one wykorzystane wyłącznie przez Uczestnika (lub osoby wskazane przez Uczestnika w jego propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji). Udział może wziąć tylko Uczestnik (lub osoby wskazane przez Uczestnika w jego propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji). Uczestnik (lub osoby wskazane przez Uczestnika w propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji) uzyskują kartę dostępu po przedstawieniu indywidualnego kodu rejestracyjnego.

III. ZAKRES KONFERENCJI

 1. Konferencja EVOLVE! Summit zostanie zorganizowana w terminie 23. – 24. 6. 2020 we Wrocławiu. Uczestnik i Organizator uznają, że kluczowym aspektem konferencji jest główny program rekrutacji i zaopatrzenia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; tj. prelegenci, czas trwania i tematy poszczególnych wystąpień nie mają znaczenia dla decyzji o zawarciu umowy o udział w konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących konferencji w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności jej daty, godziny, miejsca, czasu trwania, prelegentów i innych aspektów; w tym celu Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestnika o takich zmianach drogą elektroniczną lub w inny sposób. W przypadku wyżej wymienionych zmian w cechach konferencji, treść umowy o udział w konferencji oraz opłata za uczestnictwo pozostają nienaruszone. Harmonogram i zakres konferencji, przedstawione na stronie internetowej www.evolvesummit.pl, mają charakter wyłącznie orientacyjny. Uczestnicy nie są uprawnieni do dokonywania nagrań audio-wizualnych podczas konferencji.

IV. INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator w miarę możliwości będzie przesyłał Uczestnikowi powiadomienia pocztą elektroniczną na adres podany w propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji. Strony umowy niniejszym oświadczają, że zaakceptowały zwyczajne wiadomości e-mail jako odpowiednią formę pisemną, tj. nie wymaga się weryfikacji tożsamości osób upoważnionych za pomocą podpisu uwierzytelnionego. Adres e-mail Organizatora to info@evolve.events. Zawiadomienie wysłane do Uczestnika drogą elektroniczną uważa się za prawidłowo doręczone w dniu potwierdzenia odbioru, a w każdym przypadku trzeciego dnia po wysłaniu. Uczestnik jest zobowiązany do informowania drugiej strony o wszelkich zmianach w danych kontaktowych podanych przy zawieraniu umowy o udział w konferencji. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje naruszenia tego obowiązku.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika za wszelkie naruszenia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub umowy o udział w konferencji lub niniejszych postanowień BTC oraz wynikające z tego tytułu szkody majątkowe i niemajątkowe, których wysokość nie może przekroczyć opłaty za uczestnictwo w konferencji.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2913 Kodeksu Cywilnego, Organizator zobowiązany jest poinformować o tym drugą stronę umowy. Do czasu ustania okoliczności wyłączających odpowiedzialność, Uczestnik nie może nakładać sankcji za naruszenie wzajemnych praw i obowiązków. Jeżeli okoliczności te trwają dłużej niż trzy miesiące, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy o udział w konferencji.
 4. Biorąc pod uwagę charakter konferencji, Uczestnika uważa się za specjalistę, a nie konsumenta w rozumieniu ust. 419 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym przepisy o ochronie konsumentów nie mają zastosowania, w szczególności przepisy ust. 1810 i następnych Kodeksu Cywilnego. Okres przedawnienia praw przysługujących Uczestnikowi w stosunku do Organizatora wynosi jeden rok.
 5. Warunki handlowe stosuje się również, w rozsądnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacjach, gdy osoba pragnąca zawrzeć umowę o udział w konferencji z Organizatorem jest konsumentem w rozumieniu ust. 419 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli po zawarciu umowy o udział w konferencji status Uczestnika jest statusem konsumenta, zrzeczenie się praw przewidzianych w warunkach handlowych oraz uzgodniony termin przedawnienia nie mają zastosowania.
 6. Propozycja zawarcia umowy będzie przechowywana przez Organizatora i zostanie przekazana Uczestnikowi na żądanie. Umowa o udziale w konferencji jest zawierana w języku angielskim. Forma propozycji zawarcia umowy o udział w konferencji pozwala na wprowadzanie zmian i uzupełnianie danych do momentu jej ostatecznego wysłania. Uczestnik może dochodzić swoich praw do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w ust. 2001 i następnych Kodeksu Cywilnego, w drodze pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu dostarczonego do siedziby Organizatora. W przypadku odstąpienia od umowy o udziale w konferencji po częściowym wykonaniu umowy na rzecz Uczestnika, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia proporcjonalnej części opłaty za uczestnictwo. Z przyczyn określonych w ust. 1837 lit. j) Kodeksu Cywilnego, Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od uczestnictwa w konferencji w sposób opisany w ust. 1829 Kodeksu Cywilnego, ponieważ stanowi to umowę o świadczenie usług rekreacyjnych, a odpowiednie świadczenie (uczestnictwo w konferencji) jest zapewnione w miarę upływu czasu. Praw wynikających z nieprawidłowego wykonania w rozumieniu ust. 1914 i nast. Kodeksu Cywilnego („reklamacja”) Uczestnik może dochodzić za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Organizatora lub pisemnie w formie listu wysłanego na adres siedziby Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. Organizator poinformuje Uczestnika (będącego konsumentem) o możliwości rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu pozasądowym. Właściwym organem do celów ugody pozasądowej jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce) z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, Praga 2, kod pocztowy 120 00, www.coi.cz. Konsumentowi przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy o udział w konferencji.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator będzie przestrzegał zasad ochrony danych osobowych podanych na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany lub uzupełnienia warunków handlowych w razie potrzeby, w szczególności w związku ze zmianą okoliczności związanych z organizacją konferencji lub w związku ze zmianą okoliczności po stronie Organizatora; Uczestnik niniejszym wyraża uprzednią zgodę na takie zmiany i uzupełnienia. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki ustanowione zgodnie z aktualną wersją warunków handlowych. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach w warunkach handlowych w odpowiedni sposób. Uczestnik ma prawo do odrzucenia zmian i odstąpienia od umowy o udział w konferencji w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianach w warunkach handlowych, dokonanych zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków handlowych jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, zastępuje się je postanowieniem, którego znaczenie jest możliwie najbardziej zbliżone do znaczenia pierwotnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 4. Niniejsze warunki handlowe zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska jest wiążąca w odniesieniu do prawidłowej interpretacji.
 5. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie o udział w konferencji zawiera element międzynarodowy, strony umowy uzgadniają, że stosunek ten podlega ustawodawstwu Republiki Czeskiej. Wszelkie spory wynikające z umowy o udział w konferencji i w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy czeskie.
 6. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać w dniu 8. 1. 2020 r. Wszelkie stosunki umowne istniejące przed wejściem w życie niniejszych warunków handlowych zachowują swoją ważność i podlegają warunkom obowiązującym w tym czasie.

 

Brno, 8. 1. 2020