ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Spółka Engage Advisory s.r.o., numer identyfikacyjny spółki 05433762, z siedzibą pod adresem Jakubské náměstí 4, 602 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brnie, dział C, plik 95319 (zwana dalej „My”), jako Administrator danych osobowych informuje Państwa jako użytkownika stron internetowych www.evolvesummit.pl o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w inny sposób określonych poniżej oraz zasadach ochrony prywatności.

W niniejszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych wyjaśniamy:

 • jakie Państwa dane zbieramy i z jakiego powodu;
 • w jaki sposób wykorzystujemy te dane;
 • komu i w jakich przypadkach dane mogą zostać przekazane;
 • przez jaki okres przetwarzamy dane;
 • jakie opcje oferujemy, w tym uzyskanie dostępu do danych i ich aktualizacji oraz jakie inne prawa Państwo posiadają.

Jeśli coś jest niezrozumiałe lub potrzebują Państwo więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili, korzystając z adresu e-mail info@evolve.events.

Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane

Zbieramy dane, a następnie je przetwarzamy w celu:

 • skontaktowania się z Państwem i przekazania informacji, o które Państwo proszą;
 • wywiązania się z zobowiązań umownych, które mamy wobec Państwa, np. aby wysłać bilet na zorganizowane przez nas wydarzenie, poinformować o wydarzeniu i umożliwić Państwu w nim udział;
 • ochrony i wsparcia naszej działalności;
 • ponieważ mamy uzasadniony interes w dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń i wykorzystywaniu wykonanych zdjęć lub nagrań wizualnych lub dźwiękowych do naszej promocji;
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych.

Możemy używać Państwa imienia, nazwiska i adresu e-mail w celu wysyłania Państwu informacji handlowych o naszych wydarzeniach, publikacjach lub usługach, które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować, jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu w promowaniu naszych usług.

Udostępnienie danych w celu realizacji umowy oraz udostępnienie danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez Państwa lub informacji wymaganych przez Państwa jest naszym wymogiem umownym umożliwiającym zawarcie z Państwem umowy i jej wykonanie lub nawiązanie kontaktu. Konsekwencją nieprzekazania danych może być niepodpisanie umowy lub nieudzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Ponadto mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania Państwa danych w celu wysyłania wiadomości handlowych, co nie będzie miało wpływu na nasze pozostałe relacje. Wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą na adres e-mail info@evolve.events lub inny adres, z którego otrzymają Państwo naszą wiadomość handlową.

W momencie poproszenia nas o wysłanie biuletynu informacyjnego, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie adresu e-mail. Wykorzystujemy Państwa dane do wysyłania biuletynów zawierających informacje handlowe o wydarzeniach, publikacjach i usługach, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, ponieważ są one związane z rekrutacją i zaopatrzeniem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania biuletynu można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość o wycofaniu zgody na adres e-mail info@evolve.events, co spowoduje zaprzestanie wysyłania biuletynu.

Zazwyczaj dokumentujemy i wykonujemy zdjęcia uczestników lub dokonujemy nagrań audio i wideo (zwane dalej „zdjęcia i nagrania”) organizowanych przez nas wydarzeń, na których rejestrowani są uczestnicy. Umieszczamy te zdjęcia i nagrania na stronach internetowych związanych ze zorganizowanym wydarzeniem, takich jak www.evolve.events oraz nasze konta użytkowników i konta założone dla danego wydarzenia na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i YouTube. Takie zdjęcia i nagrania rejestrują dane wydarzenie i nie mamy zamiaru w żaden sposób przetwarzać wrażliwych danych osobowych (specjalna kategoria danych osobowych), które mogą być również uchwycone na takich zdjęciach i nagraniach. Nie będziemy Państwa oznaczać jako konkretnych uczestników na opublikowanych zdjęciach na stronach internetowych dotyczących organizowanego wydarzenia. Istnieje możliwość oznaczania konkretnych osób w serwisach społecznościowych, jednak zależy to od ustawień ochrony prywatności jako użytkownika takiego serwisu.
Na naszych wydarzeniach może istnieć możliwość zrobienia sobie zdjęcia w tzw. fotobudce, często z wykorzystaniem różnych rekwizytów. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, oczekujemy, że zgodzą się Państwo na wykorzystanie zdjęć w związku z danym wydarzeniem, w tym ich zamieszczenie na stronach internetowych dotyczących zorganizowanego wydarzenia, takich jak www.evolve.events oraz na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i YouTube. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z organizatorem na miejscu, chętnie udzielimy dalszych informacji i wyjaśnień.

Jeśli nie życzą sobie Państwo publikacji konkretnego zdjęcia lub nagrania z Państwa udziałem wykonanego podczas wydarzenia (w fotobudce lub w innym miejscu), prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail info@evolve.events, a my podejmiemy niezbędne kroki.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy głównie następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • nazwa handlowa;
 • adres;
 • siedziba spółki;
 • numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa i numer identyfikacji podatkowej;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • dane bankowe; lub
 • uchwycony wizerunek i przejawy charakteru.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako Administrator. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej naszym współpracownikom, którzy uczestniczą w naszych usługach oraz naszym poddostawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Dbamy o to, aby podmioty te były zobowiązane do zachowania poufności. Jest to na przykład nasze biuro rachunkowe, fotograf itp. Korzystamy również z usług Google Analytics, Facebook Pixel i MailChimp, których działalność jest zgodna z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W przypadku danych osobowych uchwyconych na zdjęciach i nagraniach z organizowanych przez nas wydarzeń, są one dostępne dla użytkowników strony internetowej dotyczącej danego wydarzenia, takich jak www.evolvesummit.pl oraz serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i YouTube.

Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • przez okres świadczenia naszych usług lub realizowania umowy, a następnie przez cztery lata ze względu na ochronę prawną; lub
 • w przypadku przetwarzania w celu wysłania informacji handlowych, do czasu rezygnacji z wysłania informacji handlowych; lub
 • w przypadku zdjęć i nagrań na czas organizacji przez nas podobnych wydarzeń; lub
 • w przypadku przetwarzania na podstawie Państwa zgody, aż do momentu jej wycofania;

obowiązuje to w przypadku, gdy przepisy prawne nie wymagają dłuższego okresu (np. w przypadku wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, tj. ustawy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ustawy o archiwizacji i ewidencji oraz ustawy o podatku od towarów i usług).

Po upływie czasu na przetwarzanie danych osobowych lub ustaniu przyczyn ich przetwarzania, dane osobowe zostaną zlikwidowane.

Państwa prawa

W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z:

 • prawa dostępu do danych osobowych, tzn. mogą Państwo w każdej chwili poprosić nas o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są lub nie są przetwarzane, a jeśli tak, to w jakich celach, w jakim zakresie, komu są one udostępniane, jak długo będziemy je przetwarzali, czy mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu, gdzie uzyskaliśmy dane osobowe i czy podejmowane są automatyczne decyzje w oparciu o przetwarzanie danych osobowych, w tym ewentualne profilowanie;
 • prawo do sprostowania, tzn. mogą Państwo w każdej chwili poprosić nas o sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), tzn. musimy usunąć Państwa dane osobowe, jeśli (i) nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, (ii) ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (iii) zgłaszają Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie ma przeważających uzasadnionych powodów ich przetwarzania; lub (iv) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, co oznacza, że dopóki nie ustosunkujemy się do wszelkich kwestii spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych, musimy ograniczyć ich przetwarzanie;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu, jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów; jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania w innych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że udowodnimy istotny uzasadniony interes dla ich przetwarzania, który przeważa nad Państwa, jako podmiotu danych, interesami lub prawami i wolnościami lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • prawo do przenoszenia danych, tzn. mogą Państwo w każdej chwili poprosić o dane osobowe w ustalonym, regularnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzamy je na podstawie zgody lub umowy i wykonujemy to automatycznie; jeśli jest to technicznie wykonalne, przekażemy Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu Administratorowi przez Państwa wskazanemu.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami za pomocą adresu e-mail info@evolve.events.

Jeżeli uważają Państwo, że nie obsługujemy Państwa danych osobowych w sposób prawidłowy, prosimy o zgłoszenie sprzeciwu do organu nadzoru, tj. do urzędu ochrony danych osobowych (www.uoou.cz).

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących dzieci

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Nie przetwarzamy danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek dziecko podało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail info@evolve.events, a my podejmiemy działania w celu usunięcia takich danych.

 

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.